Privatumo politika

Interneto svetainės privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1.      Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamasi UAB Svenga, įmonės kodas 304253961, buveinės adresas Konstitucijos pr. 14, Vilnius (toliau – mes, Duomenų valdytojas) tvarko interneto svetainėje https://www.stilingavonia.lt (toliau – Interneto svetainė) pateiktus klientų, įsigyjančių mūsų prekes ar paslaugas internetu (toliau – Pirkėjai) ir lankytojų asmens duomenis.

1.2.      Mes siekiame užtikrinti, kad Pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai bei kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Todėl labai svarbu, kad Jūs atidžiai susipažintumėte su šia Politika, kurioje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3.      Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4.      Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.      Pateikdamas(-a) savo asmens duomenis, Jūs suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamiesi Interneto svetainėje ir naudodamiesi mūsų paslaugomis.

2.2.      Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.3.      Jūs esate atsakingas(-a), kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų pateikimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas(-a) juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3. Asmens duomenų tvarkymas elektroninės prekybos tikslu

3.1.      Elektroninės prekybos vykdymo tikslu mes tvarkome tokius Pirkėjų pateikiamus asmens duomenis:

3.1.1. Vardas;

3.1.2. Pavardė;

3.1.3. El. pašto adresas;

3.1.4. Pristatymo ir mokėtojo adresai (adresas, miestas, valstybė);

3.1.5. Telefono numeris;

3.1.6. Papildoma laisva forma pateikiama informacija dėl užsakymo vykdymo;

3.1.7. Pirkimo informacija (įsigytos prekės, pirkinių suma, pirkimo data).

3.2.      Teisiniais duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti mums kaip duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles).

3.3.      Registracijos metu duomenys gaunami tiesiogiai, tačiau Pirkėjui atliekant apmokėjimą už internetu įsigytas prekes, tam tikri asmens duomenys gali būti gaunami ir/ar perduodami bankui ar atsiskaitymo platformos valdytojui.

3.4.      Elektroninės prekybos vykdymo tikslu tvarkomus Pirkėjų duomenis mes pateikiame savo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas. Prie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų gali įgyti prieigą IT techninio aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkančios asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų nurodymus.

3.5.      Elektroninės prekybos vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis mes saugome 3 metus nuo prekių įsigijimo. Registruotų vartotojų duomenis mes saugome 3 metus nuo paskutinio prisijungimo dienos.

4. Asmens duomenų tvarkymas buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslu

4.1.      Tuo atveju, jei įsigyjate mūsų prekes, mes buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis

4.1.1. Vardas;

4.1.2. Pavardė;

4.1.3. Adresas;

4.1.4. Banko sąskaitos numeris;

4.1.5. El. pašto adresas;

4.1.6. Telefono numeris.

4.2.      Teisiniais duomenų tvarkymo buhalterinės apskaitos tikslu pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti mums kaip duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles).

4.3.      Prie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų gali įgyti prieigą IT aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkančios asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų nurodymus. Jūsų duomenys taip pat gali būti pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

4.4.      Buhalterinės apskaitos tikslais tikslu tvarkomus asmens duomenis mes saugome 10 metų nuo buhalterinės apskaitos dokumento išrašymo dienos.

5. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu

5.1.      Jei esate išreiškęs(-usi) savo sutikimą, mes Jums teikiame tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu Jums siunčiame naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus.

5.2.      Sutikimą galite duoti registracijos metu pažymėję, kad norite užsiprenumeruoti naujienlaiškį arba vėliau pakeitę šį pasirinkimą savo paskyroje. Taip pat naujienlaiškį prenumeruoti galite Interneto svetainėje užpildę naujienlaiškio prenumeratos laukelį.

5.3.      Teisiniu asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu pagrindu yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas (duotas sutikimas).

5.4.      Duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslu, mes neteikiame tretiesiems asmenims, tačiau prie jų gali įgyti prieigą IT priežiūros ir tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimo platformos paslaugas teikiančios įmonės, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkančios asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų nurodymus.

5.5.      Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimo. Tokiu atveju mes nedelsdami nutrauksime tolesnį pasiūlymų siuntimą, bet tai neturės poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

5.6.      Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis mes saugome 3 metus nuo sutikimo davimo.

6. Asmens duomenų saugojimo tvarka

6.1.      Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas užtikrinti asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6.2.      Mes taikome aukščiau nurodytus skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys. Išimtys iš nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

6.3.      Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

6.4.      Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nors imamės visų adekvačių priemonių užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą, nė viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių tinklas, informacinė sistema, duomenų bazė ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

7. Duomenų subjektų teisės

7.1.      Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada, pateikęs(-usi) prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ir šios Politikos sąlygų, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

7.2.      Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas(-a) mums rašytinės formos prašymą el. paštu info@stilingavonia.lt,  paštu adresu Konstitucijos pr. 14, Vilnius, arba tiesiogiai atvykęs(-usi) nurodytu buveinės adresu.

7.3.      Duomenų valdytojas pateiks atsakymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju mes per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu paaiškindami vėlavimo priežastis.

7.4.      Jei nesate patenkintas(-a) mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

8.1.      Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams:

8.1.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

8.1.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

8.1.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

8.1.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

8.2.      Bet kokie Jūsų mums pateikti asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

8.3.      Mūsų paslaugos yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Interneto svetainėje, nes mes esame internetinių puslapių (socialinių tinklų) paskyrų valdytoju. Visgi, turite atkreipti dėmesį į tai, kad visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinio tinklo priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ („Patinka) ir „Follow“ („Sekti“) naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuojame ne mes, o atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

8.4.      Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis:

8.4.1. Socialiniame tinkle „Facebook“ Duomenų politika pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php;

8.4.2. Socialiniame tinkle „Instagram“ Privatumo politika (anglų kalba) pateikiama adresu https://help.instagram.com/155833707900388

8.5.      Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija.

9. Intelektinė nuosavybė

9.1.      Visa svetainėje stilingavonia.lt naudojama vaizdinė medžiaga ir tekstai yra autorinė bei komercinė nuosavybė, priklausanti UAB „Svenga“. Draudžiamas bet koks svetainėje esančių nuotraukų ir tekstų kopijavimas ir platinimas asmeniniais ar komerciniais tikslais bei UAB „Svenga“ sutikimo, ir bus ginamas teisės aktų nustatytomis priemonėmis.

9.2.      Griežtai draudžiama svetainėje stilingavonia.lt patalpintus tekstus, nuotraukas ir kitą medžiagą kopijuoti, naudoti kitose interneto svetainėse. Visa svetainėje esanti medžiaga yra UAB „Svenga“ nuosavybė, todėl kopijuodami ir naudodami ją be savininko žinios darote teisės aktų pažeidimą.

9.3.      Esant poreikiui įgyti teises naudoti svetainės medžiagą, prašome susisiekti: info@stilingavonia.lt arba telefonu 8 684 15759

10. Informacija apie naudojamus slapukus

10.1.  Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

10.2.   Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

10.3.  Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

10.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia galimybę atlikti rezervacijas;

10.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą;

10.3.3. Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje;

10.3.4. Trečiųjų šalių reklamos slapukai naudojami norint pasirinkti reklamavimą pagal tai, kas aktualu naudotojams, patobulinti ataskaitų apie kampanijos našumą teikimą ir nerodyti skelbimų, kuriuos naudotojas (-a) jau matė, prisiminti naujausias paieškas, ankstesnes sąveikas su reklamuotojo skelbimais ar paieškos rezultatais ir apsilankymus reklamuotojo svetainėje. Tai padeda trečiosioms šalims rodyti personalizuotas reklamas.

10.4.  Detali informacija apie naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Papildoma informacija

PrestaShop-xxxx

Slapukas, leidžiantis įsiminti prekių krepšelio turinį lankytojui uždarius naršyklės langą.

Įeinant į Interneto svetainę

21 diena

Unikalus ID kodas

 

Cookie_ue

Slapukas, skirtas nustatyti, ar lankytojas davė sutikimą dėl slapukų įrašymo.

Įeinant į Interneto svetainę

1 metai

1 arba 0

 

__tawkuuid

Trečiosios šalies tawk.to slapukai, skirti gyvo pokalbio funkcionalumui Interneto svetainėje palaikyti ir statistinei informacijai rinkti.

Įeinant į Interneto svetainę

6 mėnesiai ir 3 dienos

Unikalus ID kodas

Daugiau informacijos (anglų kalba): https://www.tawk.to/privacy-policy/

TawkConnectionTime

Įeinant į Interneto svetainę

Iki naršymo sesijos pabaigos

0

__cfduid

Įeinant į Interneto svetainę

1 metai

Unikalus ID kodas

ss

Įeinant į Interneto svetainę

Iki naršymo sesijos pabaigos

Unikalus ID kodas

tawkUUID[VK|i1] 

Įeinant į Interneto svetainę

5 mėnesiai ir 28 dienos

Unikalus ID kodas

 

 

 

 

 

 11.
Baigiamosios nuostatos

 

11.1.  Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2.  Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

11.3.  Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Jei naudositės mūsų el. parduotuve po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

11.4.  Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@stilingavonia.lt, paštu adresu Konstitucijos pr. 14, Vilnius, arba tiesiogiai atvykęs(-usi) nurodytu buveinės adresu.

11.5.  Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.